Условия за ползване


Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА artlandbg.com
 
 ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да ползвате този  сайт. Ако ползвате този сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с  тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този сайт!
 Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Artland (наричан  по-долу artlandbg.com) от една страна и Потребителите на електронни  (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн artlandbg.com и  поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със  същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани  от Artland (наричани за краткост Услуги). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един  обект, линк или бутон разположени на страниците на artlandbg.com (с  изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се  съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи  условия.  Условия за използване на Сайта на artlandbg.com
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги  и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че artlandbg.com   не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и  невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на  Потребителя, информация за неналични продукти, както и за нанесени  щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или  поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически  проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Ако в  следствие  използването на този Сайт или материали от него се стигне до  възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на  оборудване или информация, то Потребителят поема цялата отговорност и  всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано  съдържание. Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп  до Интернет оборудване, включително компютър, модем или другo средствo  за достъп до Интернет мрежата - artlandbg.com  само предоставя  информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие  експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.
 Задължения на потребителя при поръчка Предвид ползването на Сайта на artlandbg.com, Потребителят се съгласява:
 - да предостави вярна, точна, актуална ипълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма
- да внася при нужда промени в  данните си - с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или  непълна информация, artlandbg.com  има право да закрие и/или изтрие  информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен  достъп до част или до всички свои услуги.
 Kонфиденциална политика на artlandbg.com
 
 artlandbg.com  изрично уведомява Потребителите, че предоставените от тях  Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални  цели.
 artlandbg.com  си запазва правото да използва IP адресите и други данни  на Потребителите за разкриване идентичността им, в случаите, когато това  е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се  спазят настоящите условия.

 Представяни стоки и услуги на Сайта
 В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, ( стоките с нулева цена , не са налични и се очаква доставка-може допълнително да се получи информация на посочените контакти) основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща  подпомагането на направата на информиран избор при покупката на  продукта. artlandbg.com  не носи отговорност за неточности в описанието  на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за  изчерпателност на предоставената информация.
- Артикулите, които са с нулева цена са изчерпани в момента , но се очаква доставка в срок от 7 до 30 работни дни ( можете да проверите срока за доставка на посочените телефони. - Артикулите, към които няма изчерпателна информация се изработват по поръчка и вложените в тях материали са по избор и желание на клиента. Уточняват се преди или след направата на поръчката по телефон или имейл.

 Закупуване на стока и/или услуга, представена в artlandbg.com
 Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от  artlandbg.com. При направа на поръчката Потребителят има право да избере  стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според  предложените на Сайта варианти.
 По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
 При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения  с artlandbg.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите  Общи условия, поръчката се смята за направена при потвърждаване на  направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; artlandbg.com  има правото да променя цените по свое усмотрение, по  всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.  Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в сайта  по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или  по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването  на сайта, artlandbg.com  има правото да откаже изпълнението на  поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен  да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има  такива.
 Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата  която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена  важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6  месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.
  Доставка на закупени стоки
 Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя  начин и според посочените срокове. artlandbg.com  си запазва правото да  удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително  Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното  одобрение от страна на Потребителя. artlandbg.com  си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ  доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това  да не променя начина на доставка.  Отказ от закупена стока. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните  стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената  стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е  отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е  нарушавана целостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.
 При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при  ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, artlandbg.com  се  ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена платената  за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която  потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други  разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя.  При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в  страницата, artlandbg.com   възстановява платената за стоката от  потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за  придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от  получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и  опаковката.
 Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. artlandbg.com  не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на  настоящите условия. При използване услугите на artlandbg.com  Потребителят се задължава да  спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното  законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА  artlandbg.com  С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА artlandbg.com  ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА  ДА ГИ СПАЗВА.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА

Това е текст за сайта в общи условия бутон приемам АРТЛАНД БГ ЕООД , в качеството си на администратор и обработващ лични данни, събира, обработва и използва лични данни, предоставени от клиент, само с негово изрично съгласие или когато има законово изискване за това. Личните данни, които се събират, обработват и използват, са в обема, необходими за предоставянето на услуги от АРТЛАНД БГ ЕООД , и са предоставят доброволно от клиента за такива цели.

Клиентът има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране.

Администраторът е задължен да прекрати обработването на личните данни, освен при наличието на законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, клиентът има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Когато клиентът възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява от администратора.

Клиентът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен и може да поиска човешка намеса от страна на администратора, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението. Същото не се прилага, когато:

a) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между клиента и администратор;

б) е разрешено от закона;

в) се основава на изричното съгласие на клиента

Администраторът декларира, че е запознат с текста на Общия регламент за защита на личните данни и спазва принципите, установени в него и правата на субектите на личните данни. Определения„Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Договорни цели“ означава целите за обработка на лични данни, посочени в настоящите общи условия.

С настоящите общи условия администраторът на лични данни определя целите и средствата за обработка на личните данни, както следва:

Използване на лични данни във връзка с използването на сайта и обработка на поръчки и плащания

Когато клиентът използва уеб сайта за събиране на обща информация, не е необходимо да въвежда никакви лични данни. Данните, които се събират и използват в тази връзка, са ограничени до данните, които интернет браузърът на клиента предава автоматично, като например датата и часа на запитването в уеб страниците, типа на браузъра, настройките на браузъра и IP адреса. Тези данни се събират по начин, който не допуска връзка с клиента и единствено гарантира възможността за достъп до избраните от него уеб страници. IP адресът се съхранява само за времето на посещението на страницата. Не се извършва оценка или анализ на лични данни.

Събират се следните лични данни: имена, възраст// дата на раждане, адрес, електронен адрес и телефон, само когато това е необходимо, за да се персонализира сайта за клиента  и да се обработи поръчката и плащанията му във връзка с предлаганата онлайн договорна услуга. Данни на трети лица се прехвърлят само при необходимост, за да се изпълнят задълженията на АРТЛАНД БГ ЕООД , свързани с обслужване и транспортиране. Данните, които се предават на трети лица, са използвани единствено за целите и изпълнение на задачите, които са задължени да изпълняват при условията на съответното споразумение. Третото лице е подизпълнител АРТЛАНД БГ ЕООД , или член на неговата група компании и обработва лични данни от негово име сигурно и в съответствие с дадените му инструкции.

При регистрация, когато клиентът поиска допълнителна информация или лично влезне в контакт със служители на АРТЛАНД БГ ЕООД , администраторът и обработващ лични данни може да запази и поддържа запис от кореспонденцията, както и да включи информацията, която съдържа в базата си данни, която се поддържа в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните.

Информация за съхранени данни / изтриване на данни Клиентът може да актуализира, коригира, блокира или поиска заличаването на личните си данни, ако това не нарушава законово изискване.

Клиентът може да поиска информация за обема, естеството, целта и произхода на събраните лични данни по всяко време. Исканата информация се предоставя безплатно в едномесечен срок на адреса, посочен в края на настоящата глава за защита на личните данни.

Декларация за поверителност за Google Анализ

Уебсайт използва Google Анализ, предоставена услуга за уеб анализ на Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Анализ използва "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на клиента и позволяват анализ как се използва уебсайта. Информацията за използването на този уебсайт (включително IP адрес), генерирана от "бисквитката", се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и да предостави други услуги, свързани с използването на мрежата и интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, при условие че това се изисква от закона или ако трети страни обработват тези данни от името на Google. В никакъв случай Google няма свързва получения IP адрес с други данни от Google. Инсталирането на "бисквитки" може да се предотврати като се зададат съответните настройки на браузъра; в този случай всички функции на сайт може да не бъдат достъпни в пълнота.

С използването на този уебсайт приемате обработката на вашите данни от Google по описания по-горе начин и за горепосочената цел.

Срок на съхранениеЛичнитеданни, предоставени ни чрез настоящия уеб сайт, ще бъдат съхранявани само, докато е необходимо да се изпълнят целите, за които са предоставени. Личните данни могат да бъдат съхранявани за по- дълъг срок, когато за това има законово основание и при съответствие с всички законови периоди на съхранение, приложими за тях.

Сигурност на данните АРТЛАНД БГ ЕООД , прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване, повреда, промяна или разкриване като техническото

оборудване, включително преносимо оборудване, се съхранява в заключващи се зони, когато е без надзор; не се оставя преносимо оборудване, съдържащо лични данни без надзор; служителите от персонала на администратора използват подходящи сигурни пароли за влизане в системи или бази данни, съдържащи лични данни; достъпа до съответните бази данни и системи е ограничен до служители и подизпълнители, които трябва да имат достъп до личните данни при редовна смяна и актуализиране на паролите, за да се предотврати неоторозиран достъп, когато лицата вече не са ангажирани от съответната страна; провеждане на редовна оценка на риска и/или тестване за проникване в системите; служителите, работещи с лични данни, са осведомени за техните отговорности по отношение на обработката на лични данни.

При съмнения за нарушени права, свързани с администрирането и обработването на лични данни от АРТЛАНД БГ ЕООД , клиентът има право да сезира Комисията по защита на личните данни.

Връзка с нас

Моля, свържете се с нас на адреса, посочен по-долу, ако имате въпроси или искания, свързани със състоянието на съхранените ви лични данни:

Адрес: София , кв.Хаджи Димитър  ул.Васил Кънчев 26,вх.Е, ет.6,ап.36 ел. адрес: svetla1911@abv.bg Лице за контакт: Светла Татарлиева